Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ČERSTVÁ PASTA- JAN BLAŽEK1. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodní jméno Čerstvá pasta.cz, vlastník Čerstvá pasta – Jan Blažek, IČ : 65550498, se sídlem Kolová 178, Karlovy Vary.
Kontakt 777 002 660 – Jan Blažek, majitel, nebo 775 121 125 Mirka Klímová, manager.
1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.cerstvapasta.cz. (dále jen „stránka")
1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím našich produktů tj. čerstvá pasta, omáčky, pesta a další doprovodné produkty nna našem webu cerstvapasta.cz a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.


2. Objednání zboží
2.1 V našem e-shopu si objednáváte zboží, které k vám dovezeme přímo z výrobny v našich chlazených vozech. Objednávku si jednoduše objednáte a maximálně do dvou dnů vám vše přivezeme. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je kompletní objednávka s přiloženou fakturou.
2.2. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
2.3. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.


3. Cena zboží
3.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg,ml,g a ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.
3.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
3.3. Kupní cena je splatná při převzetí zboží v hotovosti
3.4. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, eventuálně dopravného.

4. Dodání zboží
4.1. Zboží je dodáváno na území hlavního města Prahy a v okolí na dodací adresu uvedenou v objednávce. Jednou v týdnu tj. v sobotu dodáváme zboží do Plzně a jejího blízkého okolí.
4.2. Zboží přebírá osoba určená v objednávce v určeném časovém intervalu. O tomto intervalu informujeme předem emailem, telefonicky nebo jinak. Nebude-li na místě v určené době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost uvedených osob, kontaktujeme Vás za účelem další dohody.
4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, eventuálně neúspěšným pokusem o předání zboží, nejste-li v čase doručení přítomen/a eventuálně případně neoprávněného odmítnutí převzetí. Od bodu neúspěšného předání zboží začíná lhůta garance kvality, pak již nebude uplatnitelná.
4.4. Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.


5. Platba za zboží
5.1. Za zboží se platí hotově při převzetí objednávky. Možnost jiné platby zatím není možná. Myslím že v případě přímého závozu od výrobce nebude tato platba překážkou.


6. Záruka 100% kvality a vady zboží
6.1. Bude-li v dodávce některé zboží chybět nebo bude poškozené, pošlete nám e-mail nebo sms do 24 hodin od převzetí zboží spolu s popisem a fotodokumentací dané vady.
6.2. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.


7. Odstoupení od smlouvy
7.1. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.
7.2. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen konat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho zboží nebo uhradit 100% ceny objednávky do 14 dní od data plánovaného doručení (při placení příští objednávky hotově či převodem na účet 257227884/0300


8. Registrace na stránkách
8.1. Je-li Vám 18 let, můžete se na našich stránkách registrovat. Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální.
8.2. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou přístupné pouze Vám, udržujte je v tajnosti a chraňte před zneužitím (např. se odhlaste, pokud objednáváte z cizího počítače). Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu.
8.3. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou.
8.4. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci.


9. Internetové spojení
9.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.
9.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.


10. Informace na stránkách
10.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o zboží, zejména název, cenu a prodávané množství zboží. Dále uvádíme popis charakteru či použití zboží, který Vám usnadní a přiblíží přípravu a konzumaci potraviny. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají jakoukoliv naši odpovědnost za Vaše nakládání se zbožím.
10.2. Objevíte-li jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je napravili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům.


11. Ochrana duševního vlastnictví
11.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím společnosti Čerstvá pasta – Jan Blažek a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu majitele společnosti
Čerstvá pasta – Jan Blažek
11.2. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu majitele společnosti Čerstvá pasta – Jan Blažek


12. Ochrana osobní údajů
12.1. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro uskutečnění obchodu. V nezbytném rozsahu je také sdělujeme obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
12.2. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje se sezonní nabídkou, aktuálními recepty a dalšími informacemi, který zasíláme s ohledem na povahu našeho obchodu, tj. neustále se měnící nabídku. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu.
12.3. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
12.4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
13.2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.